Status prawny

UCHWAŁA NR VIII/64/2015 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku
 

Na podstawie art. 12 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:


§ 1. Nadaje się Statut Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Traci moc uchwała nr XL/350/2006 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Anna GrycukZałącznik do uchwały nr VIII/64/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 maja 2015 r.STATUT
POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJI KARTOGRAFICZNEJ
W BIAŁYMSTOKU
 
I. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku (zwany dalej PODG i K) jest jednostką organizacyjną Powiatu Białostockiego, powołaną uchwałą Rady Powiatu Białostockiego nr XXIX/161/2001 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku wykonującą zadnia Starosty Powiatu Białostockiego z zakresu geodezji i kartografii. PODG i K działającą na podstawie niniejszego statutu oraz obowiązującego prawa, a w szczególności następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) ustawy z dnia 04 czerwca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
2. PODG i K jest jednostką budżetową Powiatu Białostockiego.
3. Siedzibą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest miasto Białystok, ul. Adama Mickiewicza 3.
4. Terenem działania PODG i K jest obszar powiatu białostockiego.
5. Nadzór merytoryczny nad działalnością PODG i K sprawuje Starosta Powiatu Białostockiego poprzez Geodetę Powiatowego.

II. Zakres działania
§ 2. PODG i K realizuje zadania w zakresie geodezji i kartografii wynikające z obowiązujących przepisów prawa w tym:
1) gromadzi materiały i zbiory danych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej „zasobem”;
2) pozyskuje, ewidencjonuje, przechowuje i zabezpiecza materiały i zbiory danych zasobu;
3) udostępnia materiały i dane z zasobu zachowując odpowiedni sposób i tryb udostępniania;
4) realizuje wymianę danych pomiędzy poszczególnymi częściami zasobu oraz między bazami danych zasobu, a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych;
5) wyłącza materiały i zbiory danych do właściwych archiwów państwowych zgodnie z obowiązującym trybem i sposobem wyłączania;
6) prowadzi bieżącą aktualizację zasobu, w oparciu o dane przekazywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego uzyskane w trakcie realizowanych prac geodezyjnych i kartograficznych;
7) prowadzi techniczną obsługę operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali EG i B, poprzez:
- wprowadzanie zmian w części opisowej i kartograficznej operatu Eg i B na podstawie otrzymywanych dowodów zmian (w tym odpisy aktów notarialnych, odpisów postanowień sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych, opracowań geodezyjno - kartograficznych, odpisów z Ksiąg Wieczystych, wniosków dot. zmian nazwiska, adresu itp.),
- techniczne sporządzanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali,
- prowadzenie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości na podstawie przedkładanych danych w tym z aktów notarialnych i wyciągów z operatów szacunkowych;
8) prowadzi i gromadzi dane Systemu Informacji o Terenie;
9) prowadzi obsługę materialno – techniczną Narad Koordynacyjnych uzgadniania dokumentacji projektowej;
10) prowadzi bazy danych osnów geodezyjnych – BDSOG;
11) prowadzi i publikuje Geoportal powiatowy – w technologii firmy Geobid.
§ 3. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne PODG i K współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej.

III. Organizacja Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku
Zasady Kierowania, Gospodarka finansowa, Sprawy pracownicze
§ 4. 1. Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Białostockiego.
2. Dyrektor reprezentuje PODG i K na zewnątrz, a ponadto:
1) organizuje pracę w PODG i K oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez podległych mu pracowników;
2) przy pomocy Głównego Księgowego sprawuje nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem i środkami finansowymi na podstawie obowiązującego budżetu PODG i K;
3) jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników PODG i K i jako pracodawca wykonuje wobec pracowników PODG i K czynności z zakresu prawa pracy;
4) pracownicy PODG i K posiadają status pracowników samorządowych i są zatrudniani oraz wynagradzani na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych;
5) liczba etatów w PODG i K jest ustalana w zależności od realizowanych zadań, w ramach środków określonych w planie finansowym, po uprzednim uzgodnieniu ze Starostą Białostockim.
§ 5. W strukturze organizacyjnej PODG i K wyodrębniona jest filia PODG i K w Łapach, ul. Bohaterów Westerplatte 8, obsługująca miasto i gminę Łapy, miasto i gminę Suraż oraz gminę Poświętne.
§ 6. Ośrodek dzieli się na następujące komórki organizacyjne:
1. Dział Obsługi Klienta, Archiwum PZG i K, Obsługa kancelaryjna.
2. Dział Obsługi Numerycznych Baz Danych.
3. Dział Technicznej Obsługi Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali.
4. Dział Finansowo Księgowy i Spraw Pracowniczych.
5. Dział Technicznej Obsługi Narad Koordynacyjnych (uzgadniania dokumentacji projektowej).
6. Filia PODG i K w Łapach.
§ 7. Zasady kierowania i podział zadań na poszczególne komórki organizacyjne określa regulamin organizacyjny.

IV. Gospodarka finansowa
§ 8. PODG i K prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych według szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych obowiązujących w jednostkach budżetowych.
§ 9. Podstawą gospodarki finansowej PODG i K jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody oraz wydatki.
§ 10. PODG i K gospodaruje mieniem, zapewniając jego odnowę i należyte wykorzystanie.
 

V. Postanowienia końcowe
§ 11. Zmiany w statucie uchwala Rada Powiatu Białostockiego w trybie przewidzianym do jego nadania.
§ 12. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Dziubanowski

Data wytworzenia: 2016-10-21

Wprowadzający: Mariusz Dziubanowski

Data modyfikacji: 2016-10-21

Opublikował: Mariusz Dziubanowski

Data publikacji: 2016-10-21

Rejestr zmian