Klauzula informacyjna zbiory Ewopis, PZGiK

Załącznik nr 5a

Do Polityki Ochrony Danych Osobowych

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku

 

Klauzula informacyjna

zbiory EGiB, PZGiK

 

 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych   jest   Starosta Powiatu Białostockiego  z   siedzibą w   Białymstoku,   ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok adres   e-mail: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, tel. (85) 740 39 14

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku- Panem Markiem Falkowskim  możliwy jest tel. 85 740 39 97 oraz pod adresem email: podgik@iod.podlasie.pl

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 c-  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 roku.

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.

 

W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Głównego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny  niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu  niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.

 

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Stanisław Jastrzębski- Dyrektor PODGiK w Białymstoku

Data wytworzenia: 2018-05-23

Wprowadzający: Mariusz Dziubanowski

Data modyfikacji: 2018-08-06

Opublikował: Mariusz Dziubanowski

Data publikacji: 2018-05-23

Rejestr zmian